Aansprakelijkheid & Juridische aspecten

AANSPRAKELIJKHEID

Bpure kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor persoonlijk letsel, arbeid of ander letsel dat voortvloeit uit het gebruik van een vervaardigd of verkocht product. Bpure is in geen geval aansprakelijk voor speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schade of verlies van goederen of claims van klanten van de koper die kunnen ontstaan ​​en of voortvloeien uit de verkoop, installatie of gebruik van deze producten. Door het product te kopen, gebruiken of installeren, gaat de koper akkoord met al deze voorwaarden. Schade of defecten ten gevolgen van ondeugdelijk en onzorgvuldig gebruik of door val en/of ongeluk, worden niet onder garantie vergoed. Schade als gevolg van “vocht” vallen nooit onder garantie. De garantie wordt verleend aan de gebruiker die het product heeft aangeschaft en is niet overdraagbaar aan derden. Bij doorverkoop vervalt de garantie.

FOUTEN

In het geval dat een product van Bpure ten onrechte wordt vermeld met een onjuiste prijs, behoudt Bpure zich het recht voor om bestellingen die zijn geplaatst voor producten met een onjuiste prijs, of voor bestellingen waarvan het totaal onjuist is berekend, te weigeren of te annuleren. Bpure behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard belast is. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zal Bpure een ​​tegoed op uw creditcardrekening afschrijven voor het bedrag van de onjuiste prijs.

WETTELIJK GEBRUIK VAN PRODUCTEN VERKOCHT DOOR BPURE MET BETREKKING TOT STEPS

Geen enkel product dat wordt geadverteerd of verkocht door Bpure is gegarandeerd legaal voor gebruik door de klant in zijn/haar staat, stad of land. Door bij Bpure te kopen, erkent u dat het gebruik van onze producten mogelijk niet legaal is. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle toepasselijke wetten. Alle advies, informatie en aanbevelingen die Bpure verstrekt op dit gebied, zijn vrijblijvend en hierbij is Bpure niet aansprakelijk voor enige gevolgen.

Producten die zijn gekocht maar niet zijn geïnstalleerd door Bpure zijn niet gegarandeerd veilig voor gebruik en daarom kan Bpure niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik of schade ontstaan ​​door het gebruik van dergelijke producten.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Bpure en haar gelieerde ondernemingen, gelieerde bedrijven, co-branders, andere partners en hun werknemers, aannemers, functionarissen en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van deze site. Bpure behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met Bpure zult samenwerken om alle beschikbare verdedigingen te doen gelden.

SCHEIDBAARHEID EN INTEGRATIE

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en Bpure met betrekking tot deze site en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen (mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Bpure met betrekking tot dit plaats. Als enig deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen blijven volledig van kracht en uitwerking.